بیمارم و من جز تو پرستار ندارم

جز ناله ی پیوسته دگر کار ندارم

ای باغ وبهارم ، شد فصل خزانم

من می روم امشب ، با قد کمانم

مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان

ازحادثۀ کوچه به !!! لب نگوشدم

بین در و دیوار دعاگوی تو بودم

ای من به فدای ، چشمان تر تو

تاهستم علی جان ، هستم سپر تو

مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان

سوزانده مرا اشک غریبانه ات ای یار

توشمعی ومن سوخته پروانه ات ای یار

گرچه همه سوزم ، گرچه همه دردم

تا لحظه آ !!! ، دور تو بگردم

مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان

بیمار تو را سجده آ !!! بود امشب

با دست خودم شانه زدم بر سر زینب

پر گشته مشامم ، از بوی حسینم

من بوسه بگیرم ، از روی  حسینم

مظلوم علی جان ، مظلوم علی جان