یکى از اسراء !!! ش که تمام شد، سربازان عراقى صدایش کرد و گفت :  


- شماها از !!! خواندن خسته نمى شوید؟ همیشه مى بینم چند نفر در 

 حال !!! هستید، حتى شب ها و نیمه شب ها، شما خواب ندارید؟ آن  

برادر با آرامش رو به سرباز عراقى کرد و جواب داد: ما به خاطر همین !!!   

اینجا اسیر شده ایم . !!! همه چیز ماست . !!! نور چشم ماست.  

 

#مخاظب خدا 

#منتظر نظراتتان هستیم.