دانش اموزان ملابداغی که در دبیرستان نمونه !!! تی رازی رزن تحصیل می کنند: باترتیب پایه:

هفتم: آقای مهدی محمدی، آقای مهدی خدابنده لو ،آقای مجتبی حیدری، آقای عرفان ملکی ،آقای !!! حسین خدابنده لو 

هشتم:آقای ابوالفضل ملکی ،آقای سعید بیگدلو،آقای !!! حسین عبدی، آقای !!! حسین ملکی

 

نهم:آقای وحید برقراری،آقای محمد برقراری،آقای علی رحیمی،آقای مهدی ابهری