عاشورای سال 1395 روستای ملابداغ بااستقبال جوانان،میان سالان وپیرمردان صورت گرفت در این روز مردم از حسینیه تا قبرستان عزاداری !!! د وبعد به طرف مسجد رفتندوخیمه ها را اتش زدند.عاشورای سال 95 مورخ21مهر بود.که مردم همه از کوچک به بزرگ امده بودند تا عزاداری کنندوهنگام اتش زدن خیمه ها همه عزادار بودن خود رانشان دادند.