اموزشگاه زبان مروج افتخار دارد تا درعرصه های ترویج و تولید علم پیشگام باشد
لذا در این راستا با اعلام حمایت معنوی از "نخستین همایش ملی باورهای بنیادین و علوم رفتاری"
قدم در این عرصه گذاشته است.

برای ورود به سایت همایش اینجا را کلیک فرمایید