گاهی شرار شرم و گاهی شور شی !!! است 

این آتش از هر سر که برخیزد تماشایی است

 

دریا اگر سنگ می زند بر سر حق دارد 

تنها دوای درد عاشق نا شکیبایی است

 

زیبای من! روزی که رفتی با خودم گفتم

چیزی که دیگر برنخواهد گشت زیبایی است

 

راز مرا از چشم هایم می توان فهمید

این گریه های ناگهان از ترس رسوایی است

 

این خیره ماندن ها به ساعت های دیواری 

تمرین برای روزهایی که نمی آیی است

 

شاید فقط عاشق بداند او چرا تنهاست:

کامل ترین معنا بزای عشق تنهایی است

فاضل.ن