باز هم !!! ی دیگر

باز هم وقت تنگ 

فکر نکنم وقت بشه همه چیز توی هفته ی گذشته بگم و بنویسم

اما موردای مهم

1-تو جاده ی هفت باغ خانه سالمندان و شیر خوارگاه آمنه  برای بچه هاست خیلی نگرانم

2-ول !!! جی هامون چقدر زیاده و فقط فکر خودمونیم و بقیه برامون مهم نیست

3-برام سوال شده که واقعا زاهدانی ها شناسنامه و .. ندارن بیمارستان ندارن البته اینو از یک نفر شنیدم که دوستش زاهدانی بود و اینا رو بهش گفته بود اخه ی چیزی دیگه هم هست وقتی تو بیمارستان ها نگاه میکنم میبینم زاهدانی ها خیلی  هستن 

 

دیگه مغزم یاری نمیده و اما یک ماجرای مهم که ی پست مهمه برام