از اول هفته خیلی چیزا تو ذهنم میگم که بیام اینجا بنویسم

که خستگی کارو ..نمیزاره

این قدر حرف برای گفتن بود اما حوصله ندارم

بعدا میام دربارشون میگم

1-  درباره رفتاردو گروه از ادم ها ی خیلی به قول خودشون مذهبی و ادما های خیلی مدرن

2- کادو های تولدم ..

3-درباره وضع !!! خوندنم با این سر کار رفتم

4- این مهمه میترسم یادم بره اونوقت دیگه حیفه مناجات !!! المومنین