تو دنیایی که همه به فکر دریبل ان، یاد بگیر یه وقتایی هم پاس بدی.