پرواز 
پرواز
پرواز 
پرواز را به خاطر بسپار 
پرنده مردنی ست.