وقتی میبینی خودتی و خودت باید سعی کنی خودت باشی و خودت