یک کارهایی دارم میکنم، دعا کنید به خوبی و با موفقیت انجام بشه.