گاهی با خودم میگم این دو ماهه ی گذشته سخت ترین دوران زندگی م رو سپری .