هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت به حرف یک بچه برای ید ماشین شارژی گوش نکنید چون آسایش از اون خونه میره.