اما توی دلم غر زدم :
    -ای مرده شور، ریخت کثیف و بوی گوگردتو ببره .سبزی گندیده
    دیمی چیزی نگفت . لیوان نوشیدنی شو روی میز گذاشت .از جا بلند شد ، دستش و دراز کرد . پیپ قهوه ای و خوشگل اش را از روی کمد چوبی پشت سرش برداشت .

 http://mrabbaszadeh2. !!! /

 

 

نا !!! ،هم سیگار می کشید هم پیپ ،هم تند تند نوشیدنی می زد تو رگ . این دیگه چه جونوری بود . به ارومی و با حوصله ، توتون کاپیتان بلاک، داخل پیپ ریخت و فندک زد . بوی خوش توتون توی اتاق مجلل مهدی پیچید.

 

بقیه در ادامه مطلب

 

 http://mrabbaszadeh2. !!! /