-کار سختی بود . همه نیروهای جادویی مو به کار گرفتم تا تو از بین نری . حتی تو ذهن خلبان هلی کوپتر رخنه !!! و مجبورش !!! کارهای اشتباه !!! ه ،اشتباهاتی که منجر به سقوط و جزغاله شدن شون شد !
    -وای ،پس تو بودی که جون مو نجات دادی ، الهی قربونت برم دیمیتری

 

بقیه در ادامه مطلب

mrabbaszadeh2. !!!