بنظر من در زندکی انسان ها فراز و نشیب های فراوانی هست،که این فراز و نشیب ها به دست خود انسان بوجود می اید . که می توان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار را آشنایی با انسانهای جدید دانست!

چرا که انسان ها ناگزیر علاقمند به تغییرات هستند که هنگام اشنایی با یک انسان جدید پیرو حرکات ، عادات و... او میشوند و این تغیرات می تواند هرج و مرج هایی تو زندگی ایجاد کند(مثل راننده ای که در جهت حرکت خود تغییر مسیر ناگهانی میدهد)

بنظر میرسه برای جلوگیری از انحراف تند،باید قبل از یادگیری و پیروی !!! از عادات فرد مقابل باید کمی سرعت حرکت خود را کم کنیم و مسیر جدید را با دقتی بیشتر زیر نظر داشته باشیم.که آیا مناسب رانندگی هست یا خیر!

 

** و هیچوقت فراموش نکنیم که جاده های بسیار زیبایی هم برای تغییر مسیر هستند که میتواند انسان را به اوج شکوفایی ببرند ولی باز هم قبل حرکت باید خوروی خود را بازدید کنیم که آیا خودروی ما قادر به حرکت در این جاده ی شکوفایی هست یا خیر !  شاید در اینجا هم کمی تامل و فکر و بازبینی نیاز هست....  نکند که خ !!! نکرده اینقدر عاشق و مبحوت زیبایی و شکوفایی جاده بشویم که یادمان برود که باک بنزینمان را فول نکرده ایم و در میان راه به علت نبود سوخت از ادامه ی مسیر دربمانیم........