اگر انسان بتواند در ح !!! خشم و غضب،مالک نفس خویش باشد،می توان او را از افراد نیرومند و توانا برشمرد،چراکه کنترل نفس سرکش در آن ح !!! ،ایمان و اراده قوی میخواهد که بسیاری از انسان ها، آن را به دست نیاورده اند تا بتوانند از عهده اش بر آیند.اگر بر صفحه حوادث مروری کنیم، میبینیم که بیشتر رویدادهای ناگوار در ناتوانی مجرمان در کنترل خشم و غضبشان ریشه دارد.

به این دلیل، کنرل غضب امری مهم به شمار می آید.و هر !!! در آن موفق شود افزون بر بهره های فراوان دنیوی،مقام معنوی بلندی خواهد یافت.در این مطلب به برخی از آثار و فواید معنوی کنترل خشم می پردازیم.