دیسک های دستگاه به گونه ای است کهموها را بدون کشیدن پوست از ریشه جدا می کند.

 

 

       ·     موکن دستگاه کوتاهترین موها را تا حد 0.5 میلی متر از ریشه جدا می کند.

 

 

       ·     دارای دو درجه تنظیم سرعت

 

 

       ·     دارای برس کوچک برای تمیز !!! موکندستگاه

 

 

       ·     دارای سری قابل شستشو                                                                                                   

                                                                                                                                               ·      طراحی ارگونومیک برای قرارگیری راحت دردستان شما