نقد سخنان  مبلغ  بهائیان ایرج اشراقی  در شبکه مردم تی وی

 جلسه اول آذر  سال 93 توسط حسن ارشاد ( ناصر الدین )

 قسمت ششم  :

باب ادعای تحدی به کلماتش را دلیل بر

رکن رابعی می داند نه محمد بن الحسنی ع

https://www.youtube.com/watch?v=sntune5_zhk&feature=youtu.be

 

عزیز دل! شما مطالب متفرقه ای را مطرح کردید و وعده دادید که راجع به باب صحبت می کنید . موقعی که شروع کردی راجع به باب صحبت !!! ، ما هم این سفره را باز می کنیم. اما من فقط یک نکته ...