نقد سخنان  مبلغ  بهائیان ایرج اشراقی  در شبکه مردم تی وی

 جلسه اول آذر  سال 93 توسط حسن ارشاد ( ناصر الدین )

 قسمت پنجم  :

بی اطلاعی فاحش بر منابع تاریخی

مخصوصا بحار الانوار مرحوم مجلسی

https://www.youtube.com/watch?v=i2h2gzpyx50&feature=youtu.be

 

در این قسمت عزیزان شاهد خواهند بود که، من موقعی که این قسمت را می شنیدم یاد حکایتی افتادم. آقای اشراقی بپذیرید که بنده مقداری مزاح کنم تا یخ ها باز شود.

طرف آمد گفت خسن .....