نقد سخنان  مبلغ  بهائیان ایرج اشراقی  در شبکه مردم تی وی

 جلسه اول آذر  سال 93 توسط حسن ارشاد ( ناصر الدین )

 

 قسمت چهارم  :

بی اطلاعی فاحش بر منابع تاریخی

مخصوصا کافی مرحوم کلینی

https://www.youtube.com/watch?v=tusrvsdebby&feature=youtu.be

عزیز من! شما موقعی که میخواهید در موردیک موضوع تاریخی اظهار نظر کنید باید ابتدا اطلاع کامل از آن مطلب داشته باشید. شما که هنوز اطلاع ندارید اولین مجموعه احادیث چگونه...