متن پیاده شده نقد و پاسخ ایرج اشراقی

لینک !!!

https://www.youtube.com/watch?v=5iuqkxomgio&list=uuk6lj_yl-g40eprild_4tta

------------ 

نقد سخنان  مبلغ  بهائیان ایرج اشراقی  در شبکه مردم تی وی

 جلسه اول آذر  سال 93 توسط حسن ارشاد ( ناصر الدین )

 

 قسمت  اول  :  ارزی !!! این ادعا :

باب واقعا اعتقاد به ترویج فرهنگ مکتوب داشت یا به اعتراف

 بهائیان شدیدا فرهنگ ستیز بود  ؟

آیا بهائیان معتقد به ممنوعیت تحصیل فرزندانشان در

مدارس سائر ملل نبودند ؟