شخص بزرگی می خواست به !!! ی کمک کند و می دانست او کار بلد نیست و

!!! ابکاری می کند، ولی برای اینکه عزّتش محفوظ بماند گفت بیا اینجا کار کن    

گرچه او !!! اب می کرد، ولی به او مزد می داد.
خدا با بنده اش اینچنین است... 

اگر !!! ی گفت همه ی اینها خواب و خیال است، بگو :

"خواب و خیال خوب بهتر از خواب و خیال بد است..."

حاج آقا !!! !!! رضوان الله علیه