نمونه سوال زبان پایه هشتم

آزمون پایه هشتم (reading and writing + listening )

فایل صوتی آزمون پایه هشتم

نمونه آزمون نوبت اول زبان پایه هشتم

 

نمونه سوال زبان انگلیسی !!! داد پایه هشتم (listening+audio file+reading& writing)- سری اوّل

نمونه سوال زبان انگلیسی !!! داد پایه هشتم (listening+audio file+reading& writing)- سری دوم

نمونه سوال زبان انگلیسی !!! داد پایه هشتم (listening+audio file+reading& writing)- سری سوم


*****************************
نمونه سوال هشتم