کد کتاب
 
عنوان
پایه

!!!                                          

سال تحصیلی 95-96

101.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(26/03/95)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
  مقدمه 1.26 مگابایت
  بخش اول 3.63 مگابایت
 بخش دوم 2.38 مگابایت
 بخش سوم 2.21 مگابایت
 بخش چهارم 1.88 مگابایت
 بخش پنجم 2.63 مگابایت
 بخش ششم 2.49 مگابایت
 بخش هفتم 2.69 مگابایت
 بخش هشتم 3.06 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 95-96

101

فارسی

(26/03/95)

اول

 
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 1.55 مگابایت
 بخش اول 1.75 مگابایت
 بخش دوم 1.18 مگابایت
 بخش سوم 1.17 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فارسی 4.1 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

104

علوم تجربی

(26/03/95)

اول

 
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 555.95 کیلوبایت
 بخش اول 5.13 مگابایت
 بخش دوم 2.56 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 علوم تجربی 7.37 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

108

مطالعات اجتماعی

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 786.64 کیلوبایت
 بخش اول 6.14 مگابایت
 بخش دوم 3.39 مگابایت
فایل کامل کتاب: 

سال تحصیلی

 95-96

111/1

تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران )

(26/03/95)

اول

 تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) 1.53 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

111

تفکر و سبک زندگی(کتاب مشترک دختران و پسران)

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 2.88 مگابایت
 بخش اول 2.53 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 تفکر و سبک زندگی 4.98 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

103

ریاضی

(26/03/95)

 اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 2.34 مگابایت
 بخش اول 1.33 مگابایت
 بخش دوم 873 کیلوبایت
 بخش سوم 896.78 کیلوبایت
 بخش چهارم 1.07 مگابایت
 بخش پنجم 819.95 کیلوبایت
 بخش ششم 936.73 کیلوبایت
 بخش هفتم 823 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 ریاضی 5.62 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

109

فرهنگ و هنر

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 631.91 کیلوبایت
 بخش اول 4.59 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 فرهنگ و هنر 4.8 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

105

پیام های آسمان

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 962.4 کیلوبایت
 بخش اول 7.04 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 پیام های آسمان 7.58 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

110

انگلیسی

(26/03/95)
اول
انگلیسی 8.49 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

110/1

کتاب کار انگلیسی

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 875.14 کیلوبایت
 بخش اول 8.11 مگابایت
 بخش دوم 922.53 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
 کتاب کار انگلیسی 8.96 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

112

آموزش قرآن

(26/03/95)
اول
 آموزش قرآن 23.57 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

114/1

عربی

(26/03/95)
اول
عربی 5.68 مگابایت

سال تحصیلی

 95-96

102

کاروفناوری

(26/03/95)
اول
فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 617.16 کیلوبایت
 بخش اول 961.93 کیلوبایت
 بخش دوم 696.79 کیلوبایت
 بخش سوم 825.81 کیلوبایت
 بخش چهارم 1.63 مگابایت
 بخش پنجم 1016.95 کیلوبایت
 بخش ششم 1.56 مگابایت
 بخش هفتم 1.22 مگابایت
 بخش هشتم 1.03 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
 کار و فناوری 5.9 مگابایت

 

سال تحصیلی

 95-96

105.2

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(26/03/95)

اول

فایل بخش های کتاب: 
 مقدمه 719.47 کیلوبایت
 بخش اول 624.65 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 

 

سال تحصیلی

 95-96