اب سیب پیری مغز را به تعویق میاندارد، و از مشکلات حافظه در دوران سالمندی بخصوص آ ایمر پیشگیری میکند