روابط عمومی آزاد ی اعلام کرد کلیه فعالیت های اداری، آموزشی و خدماتی این در روزهای دوشنبه و تعطیل میگردد