آ ین فرصت پذیرش مدارک و مستندات ارسالی درچهارچوب دستور العمل‌های مربوطه به منظور واگذاری اسناد خزانه ی (موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395) با نماد معاملاتی سخا(1)  1395/10/5 و برای اسناد خزانه ی با نماد معاملاتی سخا (2) 1395/11/5تعیین می‌گردد. بدیهی است شرکت فرابورس ایران به مدارک و مستندات دریافتی پس از تاریخ‌های یاد شده ترتیب اثر نخواهد داد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در این خصوص تمهیدات لازم را به نحو مقتضی اتخاذ نمایند.

لینک خبر