نامه ریاست محترم دیوان عد اداری در خصوص ابطال بند (1) ماده (4) دستورالعمل شماره 200/11942 مورخ 1390/5/2 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور موضوع اعطای یک طبقه تشویقی به کارمندان

دریافت فایل