بخشنامه شماره 946198 مورخ 1395/10/18 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرائی و استانها

دریافت فایل