ابلاغ بخشنامه ارزی عملکرد سال 1395 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور

آثار نتایج ارزی عملکرد:

①← اعطای فوق العاده کارآیی و عملکرد

②← شرط برخورداری مدیران و کارمندان از هر گونه پاداش (به استثنای پاداش ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری)

③← مبنای محاسبه ارزی رییس دستگاه
④← ب امتیاز در جشنواره شهید رجایی (ملی و استانی)
 
دریافت فایل