پدر

در تمام این سالها
با تمام وجود گرما بخش زندگی بود
گرمابخشید نور بخشید مهربانی بخشید و...... پیر شد
و ما هرگز نفهمیدیم!

«سلام بر پدران نیگنانی»

 

 

بخصوص پدران شهید که نتیجه سالهای عمرشان را ،وانگار هم زندگی شان را برای دین ومیهن دادند ذره ذره آب شدند تا ما بمانیم

 

درود بر روان پاک !!!