اینم رمز مادر ویندوز xp
آیا برای شما نیز پیش آمده که به هنگام نصب ویندوز xp ، شماره سریالی در اختیار نداشته باشید؟ یا شماره سریال را فراموش کرده باشید؟ و یا حتی شماره سریال مخصوص ویندوز xp نیز بی !!! د اما با آن هم نتوانید کاری از پیش برید؟ با این شماره سریال هر ویندوزی را میتوانید نصب کنید. جالب اینکه اگر این شماره سریال را به خاطر بسپارید ، از این پس اگر بخواهید برای هر !!! ویندوز نصب کنید از نظر او فردی نابغه محسوب خواهید شد ، چرا که گویی تمامی شماره سریالهای ویندوز xp را حفظ هستید! در صورتی که خودتان میدانید از همان سریال مادر استفاده کرده اید. یا در گوشی خود ذخیره کنید خیلی به در می خورهبه هنگام نصب اولیه ویندوز xp ، از شما تقاضای وارد !!! شماره سریال میشود.

سریال مادر عبارت است از:

jbc46-q42fd-pggmc-kp38y-6mqd8