کجایی  نابود کننده ظلمهای سازمانی؟
کجایی نابود کننده بیکاریهای سازمانی؟
کجایی نابودکننده  دزدیهای سازمانی؟
کجایی نابودکننده نفاقهای سازمانی؟
کجایی نابودکننده پارتی بازیهای سازمانی؟
کجایی نابود کننده نقابهای سازمانی؟
کجایی نابودکننده نوشته های غلط سازمانی؟
کجایی نابودکننده رباهای سازمانی؟