ترس دشمنان !!! از پیاده روی اربعین


و از هم اینک می توان انتظار داشت که دشمنان با پیش بینی این حقیقت، در اربعین بعد از ظهور در آستانه حرکت اقیانوس جمعیت به میعادگاه عزاداران حسینی، شدیدتر از سالهای جاری و همچون محاصره سال 61 هجری، اقدام به ممانعت و حملات به عزاداران اربعین خواهند کرد تا به خیال خود زمینه های فرصت عظیم اربعین برای قیام مهدوی را از بین ببرند و از رسیدن !!! !!! (ع) به کربلا جلوگیری کنند، اما زهی خیال باطل، !!! های حضور !!! زمان (عج) در مراسم اربعین کافیست تا قیامتی در دشت نینوا ب !!! ا شود و با اولین !!! عظیم !!! یان !!! مهدی(عج)، رعب و وحشت، وجود دشمنان را فراگیرد؛ رعبی که از وعده های الهی برای یاری آ !!! ین حجت خویش است.