برخی خصایص و ویژگی های !!! زمان (عج) مطابق احادیث و روایات عبارتند از:

  1. از خاندان و ذریه !!! است
  2. هم نام و هم کنیه !!! (ص) و شبیه ترین مردم به آن حضرت است
  3. نهمین فرزند از فرزندان !!! حسین (ع) است
  4. اسم پدرش حسن (ع) است
  5. مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است