خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان بخواهند 

قرآن کریم


119 علامت ظهور مهدی(عج):

 

وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست و مطابق روایات !!! انی که وقت ظهور را تعیین کنند دروغگو شمرده شده اند.و در روایات نشانه های فراوانی به عنوان علائم ظهور آمده است که مربوط به مدت اندکی قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است.این نشانه ها بسیار زیاد است که که جامع ترین آنها این است که هرج و مرج در همه دنیا مشهود میشود.سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد میشود به طوری که در هر انقل !!! معمولآ ظلم و فساد قبل از آن باعث انقلاب میگردد.این موضوع در ضمن یک روایت جامع به طور مشروح بیان شده و !!! صادق آن را در 119 ماده بیان نموده است و اینک ترجمه روایت: