مطالعه (23) دارایی ششم مهارتهای بی نظیر !!! ی

تلخیص از کتاب تجارت قرن 21 رابرت کیو !!! ی ترجمه محسن جواهری 

!!! ی نیرویی است که همه رابه هم وصل میکند !!! ی همان است که تجارتهای عالی میسازد.

دارایی ششم : مهارتهای بی نظیر !!! ی  تلخیص از کتاب تجارت قرن 21 کیو !!! ی

درحالیکه سخنرانان دررابطه با شروع  با دست خالی و د رنهایت ثروت بیش از حد و رویاهایشان می گویند متوجه می شوم که اینجا نه تنها اصول تجارت را یاد می دهند بلکه از آنها !!! می سازند .

                                                                                      متن را در ادامه مطلب بخوانید.......