ابزار اطلاعاتی لازم برای رشد در بازار ی !!! شبکه ای 

از کتاب قرن 21 رابرت کیو !!! ی

قدرت تجارت شما در رشد آن است . تجارت قابل رشد یعنی تجارتی که بر اساس هر اندازه ای رشد می کند .

این مطلب اساس ش !!! ت کار آفرینها ست . جهان پر است  از افرادی است که می خواهند کارآفرین باشند و تجارتهای عالی تولید می کنند .

اما مهمترین بخش در این مسئله کنترل طرح تجاری خود در صورت توسعه آن می باشد که باید توانایی لازم را جهت کنترل و !!! ی آن بدست آورید .