مـَن که میـدانــَم،

 

از یـآد خواهـَم رفــت

 

پیــر میشـوم و فـرامـوش میکـُنــَم خـــودَم را...

 

مـَن مـُدت هـآســت

 

که مــُرده ام!

 

عیــسی را خبـَر کنیــد!

 

                                                             میخواهــَم زنـــده شـوم ....