پرسش مهر هفدهم رئیس جمهور با موضوع نفی خشونت در منطقه وجهان
 
رئیس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس درسال تحصیلی 96-95 در دبیرستان نرجس«س»پرسش مهر هفدهم را برای دانش آموزان، معلمان، دانشجومعلمان و اولیای دانش آموزان مطرح کرد.
 

 منبع: http://medu.ir/