روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی

گردآورنده:دانشجویان علوم اجتماعی

 

فصل دوم:  تعیین موضوع تحقیق و طرح برنامه تحقیق

در آغاز طرح تحقیق باید تعریف روشنی از موضوع تحقیق ارائه داد. سپس باید به تنظیم مراحل ضروری تحقیق و گزارش نهایی آن پرداخت؛ یعنی برنامه ریزی جزءبه جزء تحقیق که مبنای طرح تحقیق مکتوب خواهد بود.هدف اول این فصل ارائه طرق یافتن موضوع و تبدیل آن به مساله تحقیق است و شامل ارائه منابع موضوع، معیارهای انتخاب موضوع، طرق تعمیق شناخت درباره موضوع، نحوه تبدیل موضوع مورد علاقه به مساله ای تحقیق پذیر، دلیل انجام تحقیق، تشریح افراد مورد مطالعه و زمان مورد نیاز خواهد بود.هدف دوم این فصل پرداختن به برنامه اجرای طرح تحقیق است.بعد از تنظیم مسأله تحقیق و تعیین موارد تحقیق باید شیوه های عملی پیشبرد طرح تحقیق را مشخص کرد. در این مرحله نوشتن طرح فرایند تحقیق، برنامه کلی طرح با نظمی منطقی تنظیم و تدوین می گردد.