برای این کار به تاریخ آ !!! ین روز عادت ماهیانه(lmp) مددجو نیاز داریم ، و با استفاده از فرمول زیر زمان زایمان به طور تقریبی تخمین زده می شود :

به روز 7 عدد اضافه می کنیم ، از ماه 3 عدد کم می کنیم ، و به سال یک عدد اضافه می کنیم . مثال :

92/4/29 . . . . . . 93/2/6