روستای پرسبانج از نظر جغرافیایی در استان قزوین و شهرستان آوج وبلوک !!! قان شرقی وشرق وغرب روستای استلج وهرائین قرار دارد و در اقلیم آب هوایی  کوهستانی وزمستان سرد پر برف  و تابستان خوش آب هوای ییلاقی  برخوردار است . این روستا ما بین دو رشته کوه قرار گرفته است جنوبأ سلسله جبال !!! قان و مرز استان همدان و قزوین و همسایگی  روستای کرفس وشمالأ کوهای اوزون بلاغ مرز روستای قره داش پر چیک این کوه ها متصل به رشته کوه آق داق ((کوه سفید)) بوده و آق داغ یک نماد که در منطقه !!! قان است . این کوه حدودأ به ارتفاع۲۸۰۰متر از سطح دریای آزاد ما بین دو قله بلند دماوند و الوند . قرار دارد. کوه دماوند والوندو کوه سفید معروف به آق داغ به همدیگر مشرف هستند . یعنی همدیگر را می بینند .

 

 

 

روستای پرسبانج  دارای زمینهای مستعد وحاصلخیز وغنی از گیاهان دارویی می باشد . عمده محصولات این روستا از قبیل گندوم . جو نخود. سیب زمینی ویونجه و... بوده است

سالیانه حدودأ ۵۰۰۰-۴۰۰۰تن محصول در این روستا تولید می شود . قریب ۸۰ دستگاه تراکتور با ادوات کشاورزی دارد.

 

طول عرض ملک پرسبانج ۱۲ کیلومتر در ۱۲ کیلومتر است . یعنی ۱۴۴ کیلومتر مربع به متراژ۱۴۴ملیون متر  مطابق با ۱۴۴۰۰ !!! تار نسبت به هر یک شعیر ۱۵۰ !!! تار زمین قابل کشف مرتع می رسد

 

گر داوری از حاج نور محمد یعقوبی کیا ((یعقوبلو))