"فرهیختگان، آنان که توانمند به راست !!! نادرستی ها هستند، میهن را ترک می نمایند. آنان درماندگان را پشت سر جا می گذارند. چنین است که ستمگران بی رحم به سلطه ی خود ادامه می دهند، زیرا ضعفا نمی توانند مقاومت کنند. آیا تو این دور باطل را نمی بینی؟ چه !!! ی این چرخه را خواهد ش !!! ت؟"

چیمام نادا آدیچی نویسنده ی نیجریایی (1977)، نویسنده ی رمان ضد استعمار "گل ختمی بنفش"
از آثار دیگر او:

نیمی از خوشید زرد
چیز دور گردنت ( پارسی برگردان زهره فرجی، با عنوان "چیزی که دور گردنت حلقه می زند" از سوی نشر علم، 1388)
تصمیم ها، مجموعه شعر
به عشق بیافریا (نمایشنامه) / ه. ح.