که خیلی همسوهس بامن جهت فکریش...

بهم گفت ، با قلبت فکر کن وعمل کن..

.

.

.

.چقد آدم راحت ه با قلبش زندگی کنه ...

.

.

.

#با قلب فکر وعمل شجاعت میخواد .. 

.

.

پ.ن: چرا حس سبکی دارم؟؟

چون کاریو انجام دادم که قلبم دوس داشت...

آه قلب نازک من :)

.

.