خدمات بیمه ای پاسارگاد

1- کلیه هزینه های پزشکی حادثه
2- هزینه درمان سرطان
3- هزینه درمان سکته قلبی
4- هزینه درمان سکته مغزی
5- هزینه جراحی قلب باز
6- هزینه پیوند کلیه
7- هزینه پیوند کبد
8- هزینه پیوند ریه
9- هزینه پیوند قلب
10- هزینه پیوند مغز استخوان
11- سرمایه ازکارافتادگی
12- معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد در صورت ازکارافتادگی
13-سرمایه نقص عضو ناشی از حوادث
14- سرمایه فوت در اثر حادثه
15- سرمایه فوت طبیعی
16- پوشش آتش سوزی منزل مس !!! ی