امروز رفتم کافی شاپ دیدم همه با !!! اشون اومدن ولی خودم تنها هستم .. هیچی دیگه گوشیم رو برداشتم و کنار گوشم گرفتم و با صدای بلند گفتم . هی بدبخت بیا که خواهرت با یه پسره تو کافی شاپ نشسته ! جاتون خالی همه دخترا فرار !!! د …