دانشجویی به !!! ش گفت:
!!! ! اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.
!!! به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا می بینی؟
دانشجو پاسخ داد: نه !!! ! وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.
!!! کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت: تا وقتی به aپشت کرده باشی او را نخواهی دید!